مشاوره برندسازی

مشاوره برندسازی

مجموعه ای از طراحی ها، برنامه ها، اقدامات، مدیریت و نظارت بر چگونگی شکل گیری ذهنیت مخاطب و مشتری از کسب و کار شما مربوط به برند شما خواهد بود. برای اینکه مشتریان بالقوه و بالفعل همان مفهومی را از کسب و کار شما ادراک کنند که شما قصد دارید. باید برای این هدف برنامه ریزی و اقدام کنید. ما در این راه به شما کمک خواهیم کرد.

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

ارسال درخواست کتبی از طریق ایمیل در سربرگ شرکت که باید حاوی موارد ذیل باشد:

  • درچند سطر سازمان خود را تشریح نمایید.
  • توضیح دهید چرا به خدمات مشاوره نیازدارید.
  • درخصوص محصولات و خدمات خود به اختصار توضیح دهید.
  • نام،‌سمت سازمانی،‌شماره تماس مستقیم و آدرس وب سایت خود را درج نمایید.

 

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

بروشور ما

برای شروع یک تجارت نوین با مشاورین ما در تماس باشید.