فصلنامه اقتصاد و بازاریابی اسلوب

عنوان: فصلنامه «اقتصاد و بازاریابی اسلوب»
شماره: ۱
تاریخ انتشار: زمستان ۹۶
تعداد صفحات: ۴۴ صفحه

دانلود PDF فصلنامه اسلوب